1. Úvodní stránka
 2. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR")

 1. Správce osobních údajů

  PRO VOBIS s.r.o., se sídlem Libomyšl 43; provozovna Praha 6, Kladenská 107
  IČ 27877256 (dále jen „správce")
  vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

 2. Rozsah zpracování osobních údajů

  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty v rámci vašeho dřívějšího souhlasu. Jedná se o:

  • jméno a příjmení
  • emailová adresa
  • telefonický kontakt (týká se pouze předplatného, soutěží nebo nákupu produktů)

  Jiné osobní údaje v této souvislosti nejsou zpracovávány.

  Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, profesních registrů apod., a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a.

 3. Účel zpracování

  Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je

  • poskytování informací o předplatném
  • upozornění na aktuální nebo mimořádné vydání časopisu
  • informace o aktualitách na webech správce
  • vaše účast v soutěžích a anketách
 4. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

  Zpracování osobních údajů provádí správce ve svém sídle pomocí IT prostředků prostřednictvím pověřených pracovníků. Zpracování probíhá za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 5. Právní základ zpracování

  Správce zpracovává osobní údaje v souladu se čl. 6 písm. 1 odst. f) Nařízení GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 6. Doba uchování osobních údajů

  Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

  Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce, budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se správcem.

  Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od jejich získání.

  Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 7. Práva subjektů údajů

  1. V souladu se čl. 12 GDPR vás informujeme, že máte právo uplatnit právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
   • účelu zpracování,
   • kategorii dotčených osobních údajů,
   • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
   • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
   • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
   • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
  2. Jako subjekt údajů můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování, na jejímž základě nebudou vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům využívány, případně mohou být odstraněny. Námitku můžete podat písemně na adrese Kladenská 107, Praha 6 nebo emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
  3. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat správce o vysvětlení.
   • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
  4. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
  5. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
  6. Postup podle odstavce 2 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
  7. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VIII. Soubory cookies

Využíváme soubory cookies pro komfortní využití webu - anonymně ukládáme osobní nastavení užívání webu: např. způsob využití filtrů v katalogu projektů, dále kontrolní procesy u vyhodnocení anket, hlasování, apod.

Cookies dále využíváme pro sledování a vyhodnocování návštěvnosti internetových stránek, informace o vašem použití webové stránky vytvořené souborem cookie jsou odeslány a uloženy na serverech společnosti Google a Facebook.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, nebo k Vaší přímé identifikaci jako konkrétní osoby.

Souhlas s ukládaním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním webových stránek souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies, použití cookies však může omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Užíváním webových stránek našeho internetového portálu i obchodu souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) Vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat nebo trvale zakázat. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

google-chrome-logoChrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

 

apple-safari-logoSafari:
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

 

mozilla-firefox-logoFirefox:
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek#firefox:win10:fx82

 

internet-explorer-logoInternet Explorer:
https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

 

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin Google Analytics Opt-out (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) vydaný společností Google. Po nainstalování do prohlížeče a aktivaci již nebudou data odesílána.

Souhlas můžete vzít zpět změnou nastavení ukládání cookies ve Vašem prohlížeči.

Dne 2. 11. 2020

Za správce PRO VOBIS s r.o.

Mgr. Michal Babor
jednatel